FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ (CONVOCATÒRIA 2016)

Certificats professionals atorgats pel Servei d'Ocupació de Catalunya

Accions  de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats que promou el

Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2016-2017

 

ADMINISTRACIÓ I DISSENY DE XARXES DEPARTAMENTALS (IFCT0410)

Dissenyar l'arquitectura de comunicacions d'un entorn de complexitat mitjana o baixa, supervisar-ne la implantació segons el projecte i administrar el sistema resultant, proporcionant l'assistència tècnica necessàriat

Aquesta especialitat inclou la impartició obligatoria del mòdul de Formació Complementària (20 hores). La durada total del curs és 630 hores.

Programa i continguts

 

MECANITZAT PER ARRANCADA  DE FERRITJA (FMEH0109)

Dur a terme els processos de mecanitzat per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les
màquines i els equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Aquesta especialitat inclou la impartició obligatoria del mòdul de Formació Complementària (10hores). La durada total del curs és 510 hores.

Programa i continguts

 

MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES D'AIGUA (ENAT0108)

Realitzar el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment de xarxes d’abastament i distribució d'aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Aquesta especialitat inclou la impartició obligatoria del mòdul de Formació Complementària (10 hores). La durada total del curs és 460 hores.

Programa i continguts

 

SOLDADURA AMB ELÈCTRODE REVESTIT I TIG (FMEC0110)

Soldar per arc elèctric amb elèctrodes revestits, i soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb especificacions de procediments de
soldadura (WPS), segons uns criteris de qualitat, seguretat i respecte al mediambient.

Aquesta especialitat inclou la impartició obligatoria del mòdul de Formació Complementària (40hores). La durada total del curs és 720 hores.

Programa i continguts

 

 

PER FER LA PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS CAL PORTAR:

 


 

 

CERTIFICATS DE PROFESIONALITAT ATORGATS PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA A CATALUNYA (2016-2017)

 

Accions de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES D'AIGUA (ENAT0108)

Realitzar el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment de xarxes d’abastament i distribució d'aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent. La durada total del curs és 450 hores.

Programa i continguts

 

MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ-EXTRACCIÓ (IMAR0208)

Realitzar les operacions de muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions de climatització, ventilació-extracció i filtrat d'aire, d'acord amb els processos i plans de muntatge i manteniment, amb la qualitat requerida, complint amb la normativa i reglamentació vigent, en condicions de seguretat personal i mediambiental. La durada total del curs és 570 hores.

Programa i continguts

 

 

 

*Poden tenir prioritat a l'accés de la formació aquelles persones que hagin superat un o diversos mòduls o unitats formatives del mateix certificat.

 

PER FER LA PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS CAL PORTAR:

 

  • Sol·licitud d'inscripció a cursos.
  • Títol acadèmic requerit.
  • NIF.
  • Full de demanda d'ocupació de l'OTG.
  • Curriculum Vitae.
  • Fotocòpia de l'última nòmina o fotocòpia del rebut d'autònoms.
  • Fotocòpia de la demanda d'ocupació en el cas de trobar-se en situació d'atur.
  • Informe vida laboral (opcional)