PRIMÀRIA

Projecte educatiu

A Xaloc tenim un projecte educatiu basat en quatre eixos fonamentals: l’aprenentatge de les llengües, la innovació de les matemàtiques creatives mitjançant EntusiasMat, la utilització i aprofitament de les noves tecnologies i el treball cooperatiu; aquest últim com a denominador comú  de tot el projecte acadèmic.

Volem que tots els alumnes adquireixin unes competències bàsiques (lectura i escriptura, càlcul, resolució de problemes,...) i que arribin al màxim de les seves possibilitats; és per això que en els primers cursos de primària, l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura s’adequa al nivell de cada alumne; això passa per un recolzament personal en aquells alumnes que presentin més dificultats.

La formació integral

Ens preocupen els resultats, però ens ocupa també (i molt) com aconseguir-los. El que sí queda clar és que l’esforç, la dedicació i el gust per la feina ben feta hauran de ser un denominador comú.

Com a eix vertebrador, hem de dir que l’educació a Xaloc s’ha de caracteritzar per la formació integral de la persona, el sentit cristià de la vida i l’atenció personalitzada.

La formació integral de la persona ens porta a educar alumnes amb autoconfiança, curiositat per l’entorn, innovadores, desitjoses de participar en la societat on viuen i que sàpiguen valorar l’esforç. Les habilitats cognitives, tot i ser primordials, no són suficients, i hem de saber també adquirir competències transversals importantíssimes com el raonament crític, la gestió de la diversitat, la creativitat,...

La nostra metodologia

A Xaloc pensem que la clau de l’èxit educatiu radica en el fet de definir uns objectius didàctics (unes competències) que vagin estretament lligats a una metodologia concreta  i atractiva que ens ajudi necessàriament a superar-los. Els alumnes actuals han canviat radicalment en relació als de fa una generació. La globalització i l’impacte de les noves tecnologies fan que la seva manera d’aprendre sigui diferent. Però també ho és la manera de comunicar-se, de concentrar la seva atenció, o d’afrontar una tasca.

Les "noves" Matemàtiques

De la mateixa manera, l’ensenyament de les matemàtiques s’inicia amb un nou projecte anomenat “entusiasMat”. Això  implica l’adaptació per part de Xaloc d’una metodologia més dinàmica, més manipulativa i basada més en el raonament lògic i l’experiència pròpia. Aquesta nova dinàmica implica també atendre més i millor a cada alumne ja que l’aprenentatge dels continguts està basat en les intel·ligències múltiples i en les diferents maneres d’apropar-se als aprenentatges que té cada alumne. No tothom aprèn de la mateixa manera: hi ha nois més intuïtius, alumnes amb més capacitat verbal, d’altres  que aprenen de forma més repetitiva,...  I aquesta variable es contempla  en tota metodologia educativa.

Les llengües

Pel que fa a l’aprenentatge de l’anglès, des de primer de Primària a quart, els alumnes tenen cinc hores setmanals, una de les quals es dedica a l’aprenentatge d’una segona assignatura impartida en aquesta llengua. A partir de Cicle Superior, el nombre total d’hores augmenta fins a 7, ja que l’assignatura de Coneixement del Medi es fa totalment en anglès.

Els grups flexibles de català són també un espai idoni per tal que els nostres alumnes s’exercitin en l’expressió oral, mitjançant activitats lúdiques que fan les classes més participatives. A Cicle Mitjà i Superior es fan grups de treball per treballar de manera específica i exclusiva aquesta habilitat lingüística.

Les noves tecnologies

Les noves tecnologies. Totes les aules disposen de pissarra digital i de recursos multimèdia. A més, des de primer de primària els alumnes assisteixen diàriament a l’aula d’ordinadors per a la realització de diferents activitats, especialment DIDAKIDS; eina que treballen fins a sisè. Els alumnes de Cicle Superior compten, a més, amb una aula d’iPads per a la realització de diferents activitats i treballar on-line diversos programes educatius.

Educació personalitzada

Finalment, com ja hem avançat abans, en l’àmbit formatiu intentem fer viure en els nostres alumnes un seguit d’hàbits, virtuts i valors que els facin millors persones i siguin capaços d’influir en la societat. En aquest sentit comptem, a més a més, amb una orientació acadèmica i humana a través de les tutories personalitzades amb l’alumne i, com a mínim, amb una entrevista trimestral amb la família. Això permet un coneixement molt concret i proper de cada alumne per tal d’ajudar-lo a desenvolupar al màxim les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials.

Per sol·licitar més informació faci clic aquí