Avaluació i millora

Almenys un cop al curs és recomanable fer una avaluació en profunditat de l’EDC. Cal revisar cada una de les activitats planificades i determinar el grau d’acompliment dels indicadors establerts a partir dels criteris d’acompliment.

De la mateixa manera, cal revisar els objectius establerts pel curs i determinar-ne també el grau d’assoliment a partir dels indicadors d’impacte i els criteris d’acompliment.

A partir d’aquí, la Comissió d’Estratègia Digital del Centre ha d’encetar un procés de reflexió. Si és un dels primers cursos d’aplicació de l’estratègia digital, és possible que calgui revisar algun dels objectius, sigui la seva definició o la seva temporització, o algunes de les activitats.

Si l’EDC està arribant al final de la seva planificació, caldrà plantejar-se la diagnosi per actualitzar-la. Aquesta revisió i actualització implicarà un canvi en els objectius i en les activitats.

L'avaluació que es durà a terme com a centre respecte l’EDC que hem començat a elaborar i implantar aquest curs, serà anual, un cop finalitzat cada curs escolar.

En aquest procés d’avaluació anual es valorarà en quin punt d’implementació es troben cadascun dels objectius proposats (si s’han assolit o segueixen en procés de treball). En aquells que segueixin en procés de treball es valorarà si el treball que s'està duent a terme és positiu i ens portarà cap a l’assoliment de l’objectiu o si, per contra, s’han de realitzar modificacions per tal d’establir una nova guia de treball més efectiva que ens porti a l'assoliment de l'objectiu esmentat.

La comissió digital del Centre serà l’encarregada de dur a terme aquesta avaluació, juntament amb la direcció del Centre. Posteriorment, l’anàlisi establert s’exposarà al Claustre de professors per tal que tinguin coneixement del procés que s'està duent a terme, així com de les modificacions que s’hagin instaurat, si és el cas. En última instància, aquest anàlisis es presentarà al Consell Escolar per tal que aquesta informació també sigui coneixedora pels representants dels pares i dels òrgans externs del centre que conformen el Consell Escolar.

imagen4-2772.jpg