Consell Escolar

Al Consell Escolar hi participen representants del Col·legi, dels professors, dels pares i mares, dels alumnes i de l'administració municipal.

Es reuneixen periòdicament per tractar els assumptes que són de la seva competència, segons està previst per la llei.

President del Consell Escolar
 • Sr. RICARDO BENITO ALCUBIERRE
Representants de la Titularitat
 • Sr. XAVIER MARTÍ TARANCÓN
 • Sr. RICARD BAROT ARQUED
 • Sr. JORDI VILÀ AYORA
Representants del sector de professors
 • Sr. JUAN R. FERNÁNDEZ ESTÉVEZ
 • Sr. JOSE CARLOS AMADOR VIGARA
 • Sra. CRISTINA LOBERA PÉREZ
 • Sr. JAVIER RODRÍGUEZ FRAILE
Representants del sector Administració i Serveis
 • Sra.  TERESA COLL RIBÓ

Representants del sector de pares i mares d’alumnes
 • Sr. CARLES ANDREU BOFILL
 • Sra. Mª DEL CARMEN JAUREGUIZAR DUCABLE
 • Sra. GLÒRIA HOMS FARRÉ
 • Sra. SOFIA SORIANO LOZANO
Representants del sector d'alumnes
 • Sr. MIGUEL ÁLVAREZ IZCO
 • Sr. DANIEL PASTOR LINARES

Representant de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

 • Sra. SARA PLAZA