Sistema Intern d'Informació (SII)

El Consell d'Administració de CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC S.A com a responsable de la implementació del Sistema Intern d'Informació (SII), ha aprovat la creació d'un canal específic perquè les persones que treballin o hagin treballat per a la societat i/o per al centre educatiu, i que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral o educatiu (incloent-hi voluntaris,  becaris, treballadors en períodes de formació) puguin informar de determinats fets, amb garantia que se' ls dispensarà la protecció prevista legalment.

Es pot utilitzar el canal intern d'informació per informar de conductes indegudes greus o de presumpta corrupció, que puguin ser constitutives d'infraccions penals o administratives greus o molt greus relacionades amb les activitats de CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC S.A, que l'informant hagi observat o sobre les quals hagi rebut informació en el curs del seu treball per al professional amb els COL·LEGIS, descrites a l'article 2 de la Llei 2/2023. Si denuncia fets que excedeixen d' aquest àmbit, se li farà saber pel Responsable del Sistema.

CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC S.A garanteix, mitjançant l' actuació independent del Responsable del Sistema, l' exhaustivitat, integritat i confidencialitat de la informació, la prohibició de l' accés no autoritzat, l' emmagatzematge durador de la informació, la protecció integral de l' informant i el respecte a la bona fe.

Les dades que faciliti com a informant són confidencials, i seran tractades com contempla la legislació vigent.

Com a infomant que presenta una comunicació conforme al previst en la llei, se li garanteix per l' entitat que no rebrà cap tipus de represàlia, ni tracte desfavorable. Aquestes mesures de protecció també seran extensives a altres persones físiques i jurídiques vinculades amb l'informant (companys de treball, familiars, societats amb les quals ostenti una participació significativa).

Si la persona que informa d' aquestes infraccions, al seu torn, hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació, es prendrà en consideració aquesta circumstància per atenuar, i en determinats casos eximir, de la responsabilitat administrativa que li correspongués.

Es poden comunicar aquests fets per les vies següents:

Per escrit, bé dirigint la seva comunicació per via postal a la següent adreça Can Tries, 4-6, 08902, L' Hospitalet o mitjançant el formulari que trobarà més avall en aquesta pàgina web.

Verbalment, de forma telefònica al telèfon 933351600.

– Sol·licitant per algun dels mitjans anteriors una reunió presencial amb el Responsable del Sistema d'Informació.

En tot cas té dret a realitzar la comunicació de forma anònima si així ho desitja. Si ho comunica de forma no anònima, la seva identitat no serà revelada a terceres persones.

També pot comunicar aquests fets directament, si ho prefereix, davant l' autoritat administrativa competent, o davant l' autoritat judicial, o davant el Ministeri Fiscal o davant la policia competent.

Si utilitza aquest canal de comunicació ha de saber que rebrà en els 7 dies següents un justificant de recepció de la seva comunicació, i s' obre un procediment intern que té aquestes fases, i que inicialment no serà superior a 3 mesos:

1.ADMISSIÓ. Cal comprovar si ha comunicat fets que estan dins de l'àmbit objectiu d'aplicació definit a l'article 2 de la Llei 2/2023, i si l'informant es troba en l'àmbit subjectiu d'aplicació definit a l'article 3 apartats 1 i 2 de la Llei esmentada. Se li comunicarà a l' informant, llevat que hi hagi renunciat, si s' admet o inadmet.

2.INSTRUCCIÓ. Cal comprovar si els fets comunicats són versemblants, garantint els drets de l' afectat i del denunciant.

3.FINALITZACIÓ. Concloses les actuacions d'investigació, el Responsable del Sistema emet un informe que notifica a l'informant (llevat que hi hagi renunciat) i a la persona afectada, en el qual segons el seu contingut es decidirà si s'arxiva l'expedient, es remet al Fiscal, o es trasllada a les autoritats o departaments competents.

 

Has d'acceptar les condicions d'ús.