Diagnosi

Per detectar els punts forts del centre a mantenir i potenciar, i els punts febles a millorar, cal fer una bona diagnosi.
Una diagnosi ha de ser completa, però en el document de l’EDC només serà necessari que n’aparegui un resum, especialment d’aquells àmbits en els quals calgui fer actuacions.
Cal tenir present que la diagnosi ha de permetre determinar el grau d’assoliment de les competències digitals en referència als tres eixos del PEDC: alumnat, professorat i centre.

El recurs amb el que hem portat a terme la diagnosi del centre en temes digitals ha estat amb l’eina gratuïta Selfie, que és personalitzable i molt fàcil d'utilitzar, creada per la Comissió Europea, per ajudar als centres educatius a fer una diagnosi del seu grau d'implementació de les tecnologies digitals. L'eina permet crear una enquesta per a alumnes, professorat i equip directiu de manera senzilla.
A partir d'un model, el centre pot adaptar-ne alguns paràmetres. Amb totes les respostes, l'eina genera un informe molt visual i interactiu que pot ser de molta utilitat per definir objectius, formular un pla d'acció i fixar prioritats. Els resultats obtinguts determinen:

PUNTS FORTS

• Infraestructura i Equipament: Aquesta àrea se centra en l’existència d’una infraestructura adequada, fiable i segura (per exemple, equips, programari, recursos informatius, connexió a internet, assistència tècnica o espai físic). Aquests elements poden permetre i facilitar l'ús de pràctiques innovadores d'ensenyament, aprenentatge i avaluació.

• Lideratge: Aquesta àrea se centra en el paper que exerceix el lideratge en la integració de les tecnologies digitals a nivell de centre educatiu i en el seu ús efectiu per a les tasques principals del centre, és a dir, l'ensenyament i l'aprenentatge.

• Pedagogia - implementació a l'aula: Aquesta àrea es relaciona amb la implementació a l'aula de tecnologies digitals per a l'aprenentatge, mitjançant l'actualització i la innovació de les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge

• Pedagogia - suports i recursos: Aquesta àrea es relaciona amb la preparació per a l'ús de tecnologies digitals per a l'aprenentatge mitjançant l'actualització i la innovació de les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge.


PUNTS A MILLORAR

• Tenir una Estratègia Digital definida.
• Formació en Competència digital docent (formació continua)
• Acollida i recolzament digital a famílies.
• Modificar les NOFC per incloure l'EDC.

imagen1-2769.jpg