Objectius

Després de realitzar la diagnosi, per poder concretar els objectius de l’EDC, cal determinar la visió del centre en l’àmbit digital i tenir en compte els objectius del PEC i del projecte de direcció, sense perdre de vista els objectius del PEDC. La conjunció d’aquests aspectes determinarà els objectius de l’EDC.

Per assolir la màxima competència digital pel que fa a l'alumnat i el professorat ens hem detallat els següents objectius:

• Impulsar la col·laboració del claustre per garantir l'intercanvi d'experiències metodològiques a l'aula.
• Definir un pla de formació en noves tecnologies per millorar el desenvolupament professional continu dels docents.
• Millorar el seguiment de l'adquisició de la competència digital de l'alumnat.
• Capacitar als alumnes a que verifiquin la qualitat de la informació.

imagen2-2770.png