Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

El document de l’EDC serà la referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. Per tant, és important que aquest document també reculli la gestió diària de l’organització digital del centre. Què està fent el centre en temes digitals? Quines accions el centre ja té consolidades i funcionen? És possible que el centre ja hagi desenvolupat i escrit plans, procediments, normatives, protocols, etc. L’EDC ha de recopilar-ne, almenys, les referències per poder trobar-los de manera fàcil i àgil.

El desplegament de l’EDC al llarg dels cursos també generarà més activitats que és important afegir a l’EDC. Per exemple, si un centre realitza la diagnosi i detecta que el professorat de nova incorporació té dificultats en adaptar-se en temes digitals, la part estratègica de l’EDC indicarà un objectiu en aquest sentit. I molt probablement, una de les accions per assolir aquest objectiu serà la creació d’un pla d’acollida digital de nou professorat. Quan l’acció ja s’hagi dut a terme, aquest pla d’acollida digital s’incorporarà a la part de cultura digital del document de l’EDC. D’aquesta manera, l’EDC recollirà tots els aspectes digitals del centre.

En aquesta part de cultura digital de l’EDC s’hi poden incorporar referències a les NOFC, referències a procediments del sistema de qualitat que tingui el centre, acords de claustre o de Consell Escolar, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, referències al PEC per la part metodològica de l’ús de les tecnologies, etc.

 

 

Membres de la Comissió Digital

 

 

Coordinador Digital:

 

Raúl Antón

 

 

Coordinador d'Estudis:

 

Xavier Martí

 

 

Coordinador Pedagògic:

 

Ferran Villar

 

 

Primària:

 

Guillem Díaz

 

 

Secundària:

 

Alberto Quesada

 

 

Cicles Formatius:

 

Miguel Ángel Otín

 

 

 

PART ESTRATÈGICA

 

 

CULTURA DIGITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

captura_de_pantalla_2023_06_14_124330-2773.png