Web Escola Tècnica

INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURA DE L'ESCOLA TÈCNICA
 • Aula-taller d’electrònica.
 • Sis aules d'informàtica i comunicacions industrials, equipades amb el programari necessari per al desenvolupament de les carreres professionals
 • Tallers de mecànica: convencional, CNC, CAD/CAM, electroerosió.
 • Taller d’automatització: pneumàtica, hidràulica i autòmats programables.
 • Aula-taller d’ automatització amb Línia FMS.
 • Aules-taller d’electricitat i manteniment.
 • Taller de soldadura.
 • Aula taller de ACS i instal·lacions de fred i calor.
 • Instal·lacions d'energia solar tèrmica.
 • Aula-taller d’aire condicionat i climatització
 • Taller d’instal·lacions calorífiques i distribució d’aigua.
 • Aules-taller de fred industrial.
 • Aula-Taller d’instal·lacions elèctriques especials i infraestructures comunes de telecomunicació.
 • Aula-Taller d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Aula-Taller d’electrotècnia, automatismes elèctrics i màquines elèctriques.
 • Taller de Robòtica Industrial