MESURES COVID 19

Mesures COVID-19 curs 2020-2021

En aquesta recopilació de preguntes i respostes podreu trobar informació detallada sobre les mesures de prevenció i seguretat que hem adoptat al col·legi, seguint les recomanacions oficials, en relació a la COVID-19.

 

1. MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT QUE HA D’ADOPTAR LA FAMÍLIA
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill i comprovar que no tingui una temperatura superior a 37,5ºC ni cap altre símptoma de la taula de símptomes (veure la taula més avall).
No es pot anar a l’escola si l’alumne presenta alguna de les següents situacions:
 • presenta algun símptoma compatible amb la COVID-19 (veure la taula de símptomes);
 • es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19;
 • està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic;
 • conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19;
 • es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19;
 • està en espera del resultat d'una PCR d'un convivent amb símptomes. 

Febre o febrícula > 37,5º - Tos – Dificultat per respirar – Mal de coll* - Refredat nasal* - Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap – Mal de panxa amb vòmits o diarrea – Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista
Si el fill presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 fora de l’horari escolar o bé en dies no lectius, la família ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. En cas que l’alumne doni positiu, cal informar el col·legi.
Tots els membres de la família s’han de quedar a casa fins a conèixer el resultat de la prova. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al col·legi. En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 10 dies.
Les famílies (o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat) han de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut, amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
És obligatori presentar el document de declaració responsable el primer dia de classe.

Tal com han indicat les autoritats educatives, davant de casos d’absentisme escolar sense justificació cal informar immediatament els Serveis Territorials, com s’ha fet sempre.
2. ACCÉS AL CENTRE
El teu fill pot anar a l'escola si:
 • no té símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...);
 • no conviu o ha estat en contacte estret amb un positiu de COVID-19 confirmat o amb símptomes compatibles en els 14 dies anteriors;
 • no està esperant el resultat d'una prova PCR.

Les famílies podran accedir al centre per anar a Secretaria o Recepció, sempre i quan no presentin cap símptoma compatible amb la COVID-19 i mantinguin les mesures bàsiques de seguretat (mascareta i distanciament físic). De qualsevol manera, si és possible, és preferible trucar per telèfon o escriure un correu abans que acudir al centre. No serà possible deixar a Recepció material per fer arribar als alumnes.

L’accés habitual al centre serà per Can Tries 4-6, o per Gran Via 100 en el cas de cicles formatius. Per garantir la seguretat i el distanciament, a l’arribada del matí i a la sortida de la tarda, per a tota la Primària habilitarem una altra porta d’entrada a l’escola per GRAN VIA (zona autobusos). Es manté el Servei d'Acollida Matinal de les 8.00h per als alumnes de Primària que ho hagin sol·licitat, que accediran per Can Tries.

L'entrada serà a partir de les 7.45h per a Batxillerat i Cicles, i entre les 8.30h i les 9.00h per a Primària i ESO. Una vegada dins del recinte, els alumnes accediran als seus respectius edificis seguint diferents vies d'entrada, tal com està indicat.

La porta de Gran Via es tancarà a les 9.15h. A partir d'aquest moment, l’accés al col·legi es farà per la porta principal, al carrer Can Tries. L’accés de Can Tries també és l’indicat per a tots els que vagin a casa a dinar. Per accedir a Secretaria o Recepció, cal entrar per Can Tries, mai per Gran Via.

Les famílies, per esperar els seus fills, podran accedir a les mateixes portes per les quals han entrat, romanent el temps estrictament necessari per a recollir a l'alumne. A la nova entrada de Primària, a la Gran Via, la zona d’espera estarà limitada a l’aparcament d’autobusos, no s’ha d’entrar a les instal·lacions del centre.

1r: 16.40h.  Porta 1 (avinguda de les palmeres)

2n: 16.40h. Porta 2 (sortida d'autobusos)

3r: 16.50h.  Porta 1 (avinguda de les palmeres)

4t: 16.50h.  Porta 2 (sortida d’autobusos)

5è: 17.00h. Porta 1 (avinguda de les palmeres)

6è: 17.00h. Porta 2 (sortida d'autobusos)
 
Per als punts d’espera, recordem les mesures de distància social i ús de mascareta per part dels adults que aconsella el Departament de Salut.
3. MESURES DE SEGURETAT I SALUT PER PREVENIR LA COVID-19 DINS DEL COL·LEGI

Cada alumne ha de venir al col·legi amb la seva mascareta (és suficient que sigui higiènica, però es recomana que compleixi la norma UNE), degudament marcada amb el seu nom, cognoms i curs. Recomanem que la mascareta sigui de color llis i que no tingui cap símbol ni emblema. Convé que l'alumne porti una bossa protectora per si necessita guardar la mascareta en un determinat moment.

Suggerim que cada alumne porti una ampolla o cantimplora amb aigua, que podrà reomplir a l’escola. No es permetrà beure directament de les fonts.

El col·legi disposarà de dispensadors de líquid desinfectant a totes les aules i espais, tot i que també es pot portar un flascó de líquid desinfectant per a ús personal.

Tots els alumnes han d'accedir al col·legi amb la mascareta posada i en bon estat. A partir de secundària la màscara és obligatòria per a tot l'alumnat, permanentment i en tot el recinte escolar. En aquests moments, atès que les condicions epidemiològiques així ho requereixen, els nens a partir de 6 anys també hauran de portar mascareta a l'aula.

El col·legi disposa d’aparells dispensadors de gel hidroalcohòlic a les diverses entrades dels edificis, a totes les classes i als despatxos. Durant les primeres sessions de docència del curs, els tutors inculcaran als alumnes la importància de realitzar un seguiment estricte de les mesures de seguretat, i s’insistirà de manera especial en la necessitat de fer un rentat de mans freqüent durant tot l’horari escolar. Hi ha dispensadors de sabó a tots els lavabos.

Els alumnes han de practicar la higiene de mans:

 • a l’arribada i a la sortida del centre educatiu;
 • abans i després dels àpats;
 • abans i després d’anar al WC;
 • abans i després de les diferents activitats (educació física, pati, extraescolars, etc.).

Segons les indicacions de l’informe del Departament d’Educació del 24 d’agost de 2020, en el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups estables de convivència (docents i altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la distància física de seguretat de 1,5 metres i l’ús de la mascareta.

L'organització de l'espai a l'aula d'un grup estable ha d'assegurar, en la distribució de l'alumnat, una distància interpersonal mínima d'1 metre.

Cada dia es farà un control de temperatura a tots els alumnes. En cas de febre se seguirà el protocol establert.
4. ORGANITZACIÓ ESCOLAR PER PREVENIR LA COVID-19

Un grup estable de convivència és un grup estable d’alumnes, en el qual es produeix la socialització dels que l’integren en una relació propera i molt quotidiana. Els alumnes que formen part d’un grup estable es consideren mèdicament contactes estrets. L’organització entorn a grups de convivència estables facilita la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius.

Fora del grup de convivència estable, quan coincideixen alumnes de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació...) per tal d’evitar que, si es dona un cas positiu, els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se.

Al Col·legi hem redissenyat el pla d’assignatures per a intentar minimitzar la convivència d'alumnes de diferents classes a l'aula.

Les àmplies instal·lacions del col·legi permeten la distribució dels alumnes en zones clarament diferenciades. Evitarem que els alumnes practiquin activitats al pati que no afavoreixin el distanciament degut, sobretot si hi ha possibilitat de contacte amb altres grups.
Les aules es ventilaran entre classe i classe. El col·legi disposa d’aules amb grans finestrals, fet que facilita el procés de ventilació. Mentre la climatologia ho permeti, estaran sempre obertes.

S’han redissenyat els torns de menjador per tal de reduir el contacte entre grups estables diferents. Això ha obligat a modificar les hores de sortida del migdia dels alumnes que mengen fora en alguns cursos de Primària (recordem que l'accés és per Can Tries):

1r , 2n, 3r i 4t Primària: 13h

5è i 6è Primària: 13.15h

Tots els cursos de Primària reprendran les classes a les 15.00h. i els de Secundària a les 15.10h.

L’accés al col·legi per Can Tries després de dinar es tornarà a obrir a les 14.50h per als alumnes de Primària i a les 15.00h per als de Secundària (llevat que acompanyin un germà més petit).

El repartiment del menjar serà realitzat pel personal de cuina, preparant la safata amb tot el menú i lliurant-la a l’alumne, que passarà per la barra havent-se desinfectat a l'entrada les mans amb solució hidroalcohòlica i guardant la distància de seguretat amb altres companys si no pertanyen al seu grup.

Les classes d'aquesta assignatura es desenvoluparan preferentment en les instal·lacions exteriors del col·legi, sense necessitat d'usar la mascareta. Els vestidors tindran un únic ús al dia i es disminuirà la confluència de diferents grups estables dins del pavelló.
Es reforçarà la neteja i desinfecció de llocs i equips de treball amb solucions desinfectants, utilitzant sempre dilució acabada de preparar o conservada en recipient tancat entre ús i ús. Els alumnes participaran en la neteja d’alguns espais determinats (informàtica, art...), per tal de mantenir-los en les millors condicions d’higiene possibles.
Durant les activitats extraescolars que es realitzen en grups reduïts durant l’espai migdia, tant els alumnes com els professors portaran en tot moment mascareta. Les activitats esportives de la tarda, fora de l'horari escolar, podran desenvolupar-se sense ella, però guardant les indicacions establertes per a aquestes pràctiques.
Estarem pendents de les indicacions oficials, que van arribant en funció de la situació. Al principi, és possible que hàgim d'anul·lar, retardar o modificar algunes de les previstes per al primer trimestre, si poden ocasionar cert risc de contagi.
5. TUTORIES I REUNIONS DE PARES
Les tutories personals amb alumnes es realitzaran en espais oberts o ben ventilats i amb mascareta.
Almenys durant el primer trimestre, aquestes entrevistes seran telemàtiques.
Com a mínim durant el primer trimestre, totes les reunions de pares seran telemàtiques.
6. PROTOCOLS DAVANT DE CASOS POSITIUS

Davant l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 al col·legi seguirem les següents pautes:

 • portarem l’alumne a un espai separat d'ús individual ben ventilat, identificat i habilitat per a aquests casos, sempre acompanyat d’un adult;
 • des del centre es trucarà immediatament la família per tal que vingui a recollir l’alumne. La família s’haurà de posar en contacte amb el seu CAP de referència per informar sobre els símptomes;
 • si l’alumne presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) trucarem el 061 i n’informarem la família.
Tal com està indicat per les autoritats, en aquest cas es determinarà la quarantena de tot el grup de convivència, durant 10 dies després del darrer contacte amb el positiu, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.
Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat (sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaçarà a l'escola a fer aquestes proves).
Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació.
Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que hagin estat identificades com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial.
Durant els 10 dies de confinament el col·legi oferirà al grup confinat un seguiment en línia de les classes.
No es requereix fer proves PCR per retornar a l'escola ni tampoc certificats mèdics. 
En cas que els positius pertanyin a dos grups de convivència diferents, caldrà confinar tots dos grups durant 10 dies. Si es produeixen més de dos casos en grups de convivència diferents, a banda de confinar els grups, les autoritats educatives dictaminaran quin protocol s’ha de seguir. Davant d’un confinament total, el col·legi, amb l’experiència del final del curs passat,  ha elaborat un programa de docència telemàtica per a tots els nivells educatius.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra POLÍTICA DE COOKIES